DITP E-Library


ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีน : สินค้าอะไรอยู่ สินค้าอะไรไป

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีน : สินค้าอะไรอยู่ สินค้าอะไรไป
ผู้แต่ง(บุคคล) ศิราพร ชินตระกูลรัตน์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีน : สินค้าอะไรอยู่ สินค้าอะไรไป
100 : a - Author/Coperate ศิราพร ชินตระกูลรัตน์
050 : a - Call number RD 545
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี

Back to Top