DITP E-Library


การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดในสหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา : สินค้าเสื้อผ้าและเด็ก (โครงการส่งเสริมเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา)

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดในสหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา : สินค้าเสื้อผ้าและเด็ก (โครงการส่งเสริมเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา)
ผู้แต่ง(บุคคล) กรกมล อเนกะมัย
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดในสหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา : สินค้าเสื้อผ้าและเด็ก (โครงการส่งเสริมเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา)
100 : a - Author/Coperate กรกมล อเนกะมัย
050 : a - Call number RD 553
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี

Back to Top