DITP E-Library


กลุ่มประเทศ V4 ประตูการค้า/การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยสู่สหภาพยุโรป

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลุ่มประเทศ V4 ประตูการค้า/การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยสู่สหภาพยุโรป
ผู้แต่ง(บุคคล) สุปรารถนา กมลเวชช
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลุ่มประเทศ V4 ประตูการค้า/การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยสู่สหภาพยุโรป
100 : a - Author/Coperate สุปรารถนา กมลเวชช
050 : a - Call number RD 552
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี

Back to Top