DITP E-Library


ทำอย่างไรข้าวหอมมะลิไทยถึงครองตลาดในฮ่องกง

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ ทำอย่างไรข้าวหอมมะลิไทยถึงครองตลาดในฮ่องกง
ผู้แต่ง(บุคคล) ธีระพล โกวพัฒนกิจ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title ทำอย่างไรข้าวหอมมะลิไทยถึงครองตลาดในฮ่องกง
100 : a - Author/Coperate ธีระพล โกวพัฒนกิจ
050 : a - Call number RD 526
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : ม.ป.ป.

Back to Top