DITP E-Library


กลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออกสินค้ารองเท้าไปตลาดสหรัฐอเมริกา

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออกสินค้ารองเท้าไปตลาดสหรัฐอเมริกา
ผู้แต่ง(บุคคล) อภิชญา โสภณ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออกสินค้ารองเท้าไปตลาดสหรัฐอเมริกา
100 : a - Author/Coperate อภิชญา โสภณ
050 : a - Call number RD 525
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : 2557

Back to Top