DITP E-Library


กลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business)

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business)
ผู้แต่ง(บุคคล) นิษณะ ทวีพาณิชย์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์การส่งเสริมการส่งออกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business)
100 : a - Personal name นิษณะ ทวีพาณิชย์
050 : a - Call number RD 479
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top