DITP E-Library


กลยุทธ์การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดญี่ปุ่น

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดญี่ปุ่น
ผู้แต่ง(บุคคล) ชนัญญา พรรณรักษา
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดญี่ปุ่น
100 : a - Personal name ชนัญญา พรรณรักษา
050 : a - Call number RD 478
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top