DITP E-Library


การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
ผู้แต่ง(บุคคล) ปรียากร มะยุระ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
100 : a - Personal name ปรียากร มะยุระ
050 : a - Call number RD 432
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top