DITP E-Library


การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ จีน ฮ่องกง ไต้หวันและไทยหลังปี 2540

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ จีน ฮ่องกง ไต้หวันและไทยหลังปี 2540
ผู้แต่ง(บุคคล) เสาวภาคย์ ชินะวานิช
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ จีน ฮ่องกง ไต้หวันและไทยหลังปี 2540
100 : a - Personal name เสาวภาคย์ ชินะวานิช
050 : a - Call number RD 45
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2539

Back to Top