DITP E-Library


รายงานการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออก

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ รายงานการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออก
ผู้แต่ง(บุคคล) พิมพ์พนิต ภริตานนท์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title รายงานการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออก
100 : a - Personal name พิมพ์พนิต ภริตานนท์
050 : a - Call number RD 393
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2550

Back to Top