DITP E-Library


คู่มือการจัดทำบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือการจัดทำบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง(บุคคล) วราภรณ์ ถลำ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title คู่มือการจัดทำบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
100 : a - Personal name วราภรณ์ ถลำ
050 : a - Call number RD 350
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2548

Back to Top