DITP E-Library


ความร่วมมืออาเซียนในการจัดงานแสดงสินค้าอาเซียน 2545

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ ความร่วมมืออาเซียนในการจัดงานแสดงสินค้าอาเซียน 2545
ผู้แต่ง(บุคคล) วิทยากร มณีเนตร
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title ความร่วมมืออาเซียนในการจัดงานแสดงสินค้าอาเซียน 2545
100 : a - Personal name วิทยากร มณีเนตร
050 : a - Call number RD 229
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2546

Back to Top