DITP E-Library


คณะผู้แทนการค้าในตลาดเวียดนาม

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ คณะผู้แทนการค้าในตลาดเวียดนาม
ผู้แต่ง(บุคคล) จีรนันท์ หิรัญสัมฤทธิ์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title คณะผู้แทนการค้าในตลาดเวียดนาม
100 : a - Personal name จีรนันท์ หิรัญสัมฤทธิ์
050 : a - Call number RD 92
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2543

Back to Top