DITP E-Library


ข้อมูลตลาดผลไม้ภาคตะวันออก และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพดีเพื่อการส่งออก พร้อมด้วยแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายฯ ให้มีความสามารถในการส่งออก

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ ข้อมูลตลาดผลไม้ภาคตะวันออก และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพดีเพื่อการส่งออก พร้อมด้วยแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายฯ ให้มีความสามารถในการส่งออก
ผู้แต่ง(บุคคล) สมศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title ข้อมูลตลาดผลไม้ภาคตะวันออก และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพดีเพื่อการส่งออก พร้อมด้วยแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายฯ ให้มีความสามารถในการส่งออก
100 : a - Personal name สมศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์
050 : a - Call number RD 418
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top