DITP E-Library


การใช้งานโปรแกรมบริหารวัสดุ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การใช้งานโปรแกรมบริหารวัสดุ
ผู้แต่ง(บุคคล) ณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การใช้งานโปรแกรมบริหารวัสดุ
100 : a - Personal name ณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
050 : a - Call number RD 363
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2548

Back to Top