DITP E-Library


การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2
ผู้แต่ง(บุคคล) จุฑามาศ จูประเสริฐ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2
100 : a - Personal name จุฑามาศ จูประเสริฐ
050 : a - Call number RD 220
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top