DITP E-Library


การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร (กุ้งแช่แข็งและแปรรูป)

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร (กุ้งแช่แข็งและแปรรูป)
ผู้แต่ง(บุคคล) วรรณี มิ่งวานิช
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร (กุ้งแช่แข็งและแปรรูป)
100 : a - Personal name วรรณี มิ่งวานิช
050 : a - Call number RD 425
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top