DITP E-Library


การเจาะตลาดองค์การสหประชาชาติ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การเจาะตลาดองค์การสหประชาชาติ
ผู้แต่ง(บุคคล) เบญจวรรณ รัตนประยูร
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การเจาะตลาดองค์การสหประชาชาติ
100 : a - Personal name เบญจวรรณ รัตนประยูร
050 : a - Call number RD 159
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2545

Back to Top