DITP E-Library


การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจในต่างประเทศผ่าน Trade intelligence

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจในต่างประเทศผ่าน Trade intelligence
ผู้แต่ง(บุคคล) วิภาศรี ชาลาประวรรตน์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจในต่างประเทศผ่าน Trade intelligence
100 : a - Personal name วิภาศรี ชาลาประวรรตน์
050 : a - Call number RD 405
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top