DITP E-Library


การวิเคราะห์ภาวะการส่งออกสินค้าสิ่งทอไปสู่ตลาดโลกเพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งออก

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ภาวะการส่งออกสินค้าสิ่งทอไปสู่ตลาดโลกเพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งออก
ผู้แต่ง(บุคคล) สถาวร ทรัพย์สุนทร
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การวิเคราะห์ภาวะการส่งออกสินค้าสิ่งทอไปสู่ตลาดโลกเพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งออก
100 : a - Personal name สถาวร ทรัพย์สุนทร
050 : a - Call number RD 37
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top