DITP E-Library


การพัฒนาและขยายฐานการส่งออกในภูมิภาคของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การพัฒนาและขยายฐานการส่งออกในภูมิภาคของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
ผู้แต่ง(บุคคล) วสันต์ พิบูลธนพัฒนา
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การพัฒนาและขยายฐานการส่งออกในภูมิภาคของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
100 : a - Personal name วสันต์ พิบูลธนพัฒนา
050 : a - Call number RD 435
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top