DITP E-Library


การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
ผู้แต่ง(บุคคล) ยิ่วฟ้า จินต์จำเริญสุข
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
100 : a - Personal name ยิ่วฟ้า จินต์จำเริญสุข
050 : a - Call number RD 4
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top