DITP E-Library


การพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก
ผู้แต่ง(บุคคล) ม.ล.ภาสกร อาภากร
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก
100 : a - Personal name ม.ล.ภาสกร อาภากร
050 : a - Call number RD 430
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top