DITP E-Library


การพัฒนาการส่งออกสู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การพัฒนาการส่งออกสู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้แต่ง(บุคคล) บุญทิวา บุญจร
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การพัฒนาการส่งออกสู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
100 : a - Personal name บุญทิวา บุญจร
050 : a - Call number RD 81
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2539

Back to Top