DITP E-Library


การผลักดันสินค้าเครื่องหนังเพื่อส่งออกสู่ตลาดสหภาพยุโรป

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การผลักดันสินค้าเครื่องหนังเพื่อส่งออกสู่ตลาดสหภาพยุโรป
ผู้แต่ง(บุคคล) ลลิดา จิวะนันทประวัติ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การผลักดันสินค้าเครื่องหนังเพื่อส่งออกสู่ตลาดสหภาพยุโรป
100 : a - Personal name ลลิดา จิวะนันทประวัติ
050 : a - Call number RD 119
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top