DITP E-Library


การจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการส่งออก โครงการจัดงานแสดงสินค้าเฉพาะกิจในประเทศ ปีงบประมาณ 2537 จำนวน 9 งาน

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการส่งออก โครงการจัดงานแสดงสินค้าเฉพาะกิจในประเทศ ปีงบประมาณ 2537 จำนวน 9 งาน
ผู้แต่ง(บุคคล) นันทนา ทินนโสตถิกุล
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการส่งออก โครงการจัดงานแสดงสินค้าเฉพาะกิจในประเทศ ปีงบประมาณ 2537 จำนวน 9 งาน
100 : a - Personal name นันทนา ทินนโสตถิกุล
050 : a - Call number RD 203
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top