DITP E-Library


การจัดทำของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) ของกรมส่งเสริมการส่งออก

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดทำของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) ของกรมส่งเสริมการส่งออก
ผู้แต่ง(บุคคล) จินตนา วารณา
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การจัดทำของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) ของกรมส่งเสริมการส่งออก
100 : a - Personal name จินตนา วารณา
050 : a - Call number RD 431
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top