DITP E-Library


การจัดงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติในประเทศไทยปี 2547

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติในประเทศไทยปี 2547
ผู้แต่ง(บุคคล) สุนิษา สมิตะสิริ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การจัดงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติในประเทศไทยปี 2547
100 : a - Personal name สุนิษา สมิตะสิริ
050 : a - Call number RD 330
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก : 2547

Back to Top