DITP E-Library


การกำหนดกลยุทธ์การส่งออกสินค้าอาหารผ่าน Modern Trade ในสหภาพยุโรป

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การกำหนดกลยุทธ์การส่งออกสินค้าอาหารผ่าน Modern Trade ในสหภาพยุโรป
ผู้แต่ง(บุคคล) พัดชา วุฒิพันธุ์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title การกำหนดกลยุทธ์การส่งออกสินค้าอาหารผ่าน Modern Trade ในสหภาพยุโรป
100 : a - Personal name พัดชา วุฒิพันธุ์
050 : a - Call number RD 436
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2551

Back to Top