DITP E-Library


กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ : ATPF (Asian Trade Promotion Forum)

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ : ATPF (Asian Trade Promotion Forum)
ผู้แต่ง(บุคคล) กรัณย์ ชวลิตธำรง
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ : ATPF (Asian Trade Promotion Forum)
100 : a - Personal name กรัณย์ ชวลิตธำรง
050 : a - Call number RD 9
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top