DITP E-Library


กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
ผู้แต่ง(บุคคล) กุลณี อิศดิศัย
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
100 : a - Personal name กุลณี อิศดิศัย
050 : a - Call number RD 156
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top