DITP E-Library


กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า FTA ไทย-อินเดีย

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า FTA ไทย-อินเดีย
ผู้แต่ง(บุคคล) ประจงพร ตันมณี
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า FTA ไทย-อินเดีย
100 : a - Personal name ประจงพร ตันมณี
050 : a - Call number RD 398
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2550

Back to Top