DITP E-Library


กลยุทธ์การสร้างกองทัพนักธุรกิจระหว่างประเทศ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์การสร้างกองทัพนักธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง(บุคคล) ภาวิณี รวยรื่น
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์การสร้างกองทัพนักธุรกิจระหว่างประเทศ
100 : a - Personal name ภาวิณี รวยรื่น
050 : a - Call number RD 375
260 : a - Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2549

Back to Top