DITP E-Library


กลยุทธ์ Thailand Market Place : Spa and Beauty Module ในการส่งเสริมการส่งออกธุรกิจสปาไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์ Thailand Market Place : Spa and Beauty Module ในการส่งเสริมการส่งออกธุรกิจสปาไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
ผู้แต่ง(บุคคล) ธีระพล โกลพัฒนกิจ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title กลยุทธ์ Thailand Market Place : Spa and Beauty Module ในการส่งเสริมการส่งออกธุรกิจสปาไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
100 : a - Personal name ธีระพล โกลพัฒนกิจ
050 : a - Call number RD 312
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : ม.ป.ป.

Back to Top