DITP E-Library


Special Task Force (STF) กับยุทธศาสตร์การเจาะตลาดใหม่ : กรณีศึกษาตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ Special Task Force (STF) กับยุทธศาสตร์การเจาะตลาดใหม่ : กรณีศึกษาตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้แต่ง(บุคคล) นันทนา อุดมกิจ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title Special Task Force (STF) กับยุทธศาสตร์การเจาะตลาดใหม่ : กรณีศึกษาตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
100 : a - Personal name นันทนา อุดมกิจ
050 : a - Call number RD 319
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก : 2547

Back to Top