DITP E-Library


e-Government และการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของไทย

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ e-Government และการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของไทย
ผู้แต่ง(บุคคล) ชรินทร์ หาญสืบสาย
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title e-Government และการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของไทย
100 : a - Personal name ชรินทร์ หาญสืบสาย
050 : a - Call number RD 162
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก

Back to Top