DITP E-Library


AEC โอกาสใหญ่...ความท้าทายใหม่...ส่งออกไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

E-BOOK  
E-BOOK นี้  อ่าน E-BOOK เล่มนี้

สถานะ  
E-BOOK นี้สามารถเก็บเข้าชั้นได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเก็บ E-BOOK ในชั้นส่วนตัว

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ AEC โอกาสใหญ่...ความท้าทายใหม่...ส่งออกไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน
ผู้แต่ง(บุคคล) นิตยารี กอเทพวัลย์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : a - Title AEC โอกาสใหญ่...ความท้าทายใหม่...ส่งออกไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน
100 : a - Personal name นิตยารี กอเทพวัลย์
050 : a - Call number RD 439
260 : a - Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก : 2553

Back to Top