ห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการข้อมูลการค้าแก่ภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
วันเวลาให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1.ห้องสมุดเป็นสถานที่ราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ
2.ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ห้องสมุดทุกครั้ง
3.โปรดฝากกระเป๋าและสิ่งของต่างๆ ในตู้รับฝากสัมภาระที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ หากทำกุญแจตู้รับฝากฯ สูญหาย จะต้องเสียค่าปรับกุญแจตามเงื่อนไขการใช้
4.ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ของขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด
5.ไม่ฉีก ตัด หรือทำลายหนังสือโดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ให้แก่ทางห้องสมุด ในกรณีที่พบว่ามีการลักลอบนำเอกสารของห้องสมุดออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้องสมุดมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย
6.ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะค้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ห้ามใช้เพื่อ chat พูดคุยส่วนตัวดู/ฟังข้อมูลประเภทบันเทิง หรือข้อมูล/ภาพ/เสียง ที่สื่อไปทางเสื่อมเสียศิลธรรม จริยธรรม
7.อนุญาตให้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ในกรณีที่มีผู้ขอใช้บริการมากกว่าจำนวนเครื่อง)
8.ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องสมุด
9.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือ ทำลายความสงบของผู้อื่น
10.ไม่มีบริการยืมเอกสาร
11.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าและสิ่งของ ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
12.กรมส่งเสริมการส่งออก ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการตามที่เห็นสมควร

ระเบียบการยืมหนังสือ
ห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
          ห้องสมุดการค้าฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ห้องสมุดของข้าราชการ/ลูกจ้างกรมส่งเสริมการส่งออก ในการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาความรู้ เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดทำระเบียบการใช้ห้องสมุดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่ออำนวยประโยชน์และความรู้ด้านการค้าแก่ข้ารากชาร/ลูกจ้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2.เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ
3.เพื่อเป็นการชี้แนะและประสานงานการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบการยืม
1.ผู้มีสิทธิ์ยืมต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น
2.การยืมแต่ละครั้งยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม ระยะเวลาการยืมแต่ละครั้ง ไม่เกิน 5 วันทำการ หากมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือต่อ จะต้องนำหลักฐานการยืมมาต่ออายุ
3.โปรดใช้หนังสือด้วยความระมัดระวัง ไม่ฉีก ตัดทำลายหนังสือโดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหายผู้ยืมจะต้องเป็นผู้ชดใช้
4.หากผู้ยืมไม่นำหนังสือมาคืนตามกำหนดเวลา ห้องสมุดจะทำเรื่องทวงไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และหากยังละเลยไม่คืนหนังสือ ห้องสมุดจะทำบันทึกแจ้งกรมฯ
5.หากทำหนังสือสูญหาย ผู้ยืมต้องจัดหาหนังสือเล่มเดียวกันมาคืนห้องสมุดภายใน 2 สัปดาห์ หรือชำระเงินคืนตามอัตราค่าหนังสือนั้นๆ เพื่อศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ จะได้จัดซื้อหนังสือกลับคืนห้องสมุดต่อไป
6.ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ มีสิทธิ์เรียกเก็บหนังสือคืนก่อนกำหนดเวลา ในกรณ๊ที่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์เพื่อทางราชการได้
7.หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์การให้ยืมหนังสือในครั้งต่อไป

Back to Top